ซื้อบัตร

กฎระเบียบการใช้สวนน้ำ

กฎและข้อบังคับของเราบังคับใช้อย่างเคร่งครัดโดยไม่มีอคติเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความสนุกและปลอดภัย!

เงื่อนไขในการใช้บริการ

Image

ผู้มาใช้บริการที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆมีสิทธิ์ถูกเชิญให้ออกจากสวนน้ำโดยไม่มีการคืนเงิน

ราคาบัตรผ่านประตูของสวนน้ำนับรวมเฉพาะค่าเครื่องเล่นและการแสดงเท่านั้น ไม่รวมค่าอาหาร สินค้า รูปถ่าย และสิ่งอำนวยความสะดวกบางประเภทที่คิดเงินแยกต่างหาก

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบกระเป๋าและสัมภาระของลูกค้าได้ในทุกเวลา และมีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ผู้แต่งกายไม่เหมาะสมเข้าใช้บริการ

ผู้มาใช้บริการจะต้องรับผิดชอบยานพาหนะของตนเอง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญหายของทรัพย์สินใดๆ

ท่านสามารถฝากทรัพย์สินและสัมภาระส่วนตัวได้ที่ล็อคเกอร์สำหรับเช่า ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญหายของทรัพย์สินใดๆ

เวลาเปิดทำการของสวนน้ำ เครื่องเล่น และการแสดงโชว์อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ การชำรุดเสียหาย และการซ่อมบำรุง โดยจะไม่มีการคืนเงินในกรณีดังกล่าวทั้งสิ้น

ไม่อนุญาตให้นำอาหาร แอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มจากภายนอกเข้ามาในสวนน้ำ รวมทั้งไม่อนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ขณะเล่นเครื่องเล่นหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำ ไม่อนุญาตให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ผู้มาใช้บริการที่มีอาการมึนเมาแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดจะไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นเครื่องเล่นต่างๆและมีสิทธิ์ถูกเชิญให้ออกจากสวนน้ำโดยไม่มีการคืนเงิน

อนุญาตให้สูบบุหรี่เฉพาะในบริเวณสำหรับสูบบุหรี่เท่านั้น

ผู้ที่สร้างความเสียหายให้กับข้าวของ ลักขโมย ใช้ความรุนแรง แซงคิว ไม่ดูแลบุคคลภายใต้ความปกครองอย่างเหมาะสม หรือไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบของเครื่องเล่นหรือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ถูกเชิญให้ออกจากสวนน้ำโดยไม่มีการคืนเงิน

สิ่งที่ไม่อนุญาตให้นำเข้ามาภายในสวนน้ำ:

ยาเสพติดที่ผิดกฏหมาย
เก้าอี้พับ เตาปิ้งย่างต่างๆ
ขวดแก้ว มีด และอาวุธทุกชนิด อัญมณีขนาดใหญ่ พลุ วัตถุระเบิดต่างๆ
สัตว์ทุกชนิด (อาจพิจารณาสำหรับผู้พิการที่ใช้สัตว์ช่วยนำทาง ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่)
จานร่อน ลูกบอล สเก็ตบอร์ด จักรยาน โรลเลอร์เบลด และอุปกรณ์อื่นๆที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
ธีมของสวนน้ำและการแสดงต่างๆได้รับการปกป้องจากลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่ถูกบันทึกโดยผู้ที่มาใช้บริการจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ใดๆทั้งสิ้น และทางบริษัทมีสิทธิ์ถ่ายภาพและภาพเคลื่อนไหวของลูกค้าเพื่อเป็นทรัพย์สินของทางสวนน้ำโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนใดๆ

ไม่อนุญาตให้ผู้มาใช้บริการใช้กล้องแบบถือทุกประเภทขณะเล่นเครื่องเล่นต่างๆ

บัตรและคูปองต่างๆที่นำมาใช้จะต้องเป็นตัวต้นฉบับเท่านั้น วันหมดอายุที่แสดงบนบัตรคือวันสุดท้ายที่สามารถใช้งานบัตรใบนั้นๆได้ อาจต้องใช้บัตรประชาชนและลายเซ็นในการยืนยันตัวตนในบางกรณี และสามารถเข้า-ออกได้วันละ 1 ครั้งเท่านั้น

ความปลอดภัย

Image

เครื่องเล่นของสวนน้ำหลายชนิดมีความรุนแรง เช่น เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง เส้นทางลาดชัน เส้นทางคดเคี้ยว จุดที่เป็นที่มืดและอื่นๆ ซึ่งเป็นความเสี่ยงสืบเนื่องในการเล่นเครื่องเล่นต่างๆของสวนน้ำ ถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ และท่านจะต้องเชื่อฟังคำแนะนำและคำเตือนจากคำพูดและข้อความของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งใช้อุปกรณ์ป้องกันที่ทางสวนน้ำเตรียมไว้ให้ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมีสิทธิ์ถูกเชิญให้ออกจากสวนน้ำโดยไม่มีการคืนเงิน

ผู้มาใช้บริการควรคำนึงถึงน้ำหนักและส่วนสูงที่ถูกกำหนดไว้สำหรับเครื่องเล่นแต่ละชนิด ผู้ที่มีน้ำหนักและส่วนสูงอยู่นอกเหนือจากที่กำหนดจะไม่ได้รับการอนญาตให้เล่นเครื่องเล่นดังกล่าวโดยไม่มีการคืนเงิน

ผู้ใช้บริการเครื่องเล่นต่างๆจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงดี

สตรีมีครรภ์ ผู้มีอาการป่วย ผู้ที่ใส่เฝือก รองเท้า แว่นตา หรือวัตถุที่มีลักษณะแข็งหรือมีคมจะไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นเครื่องเล่นทางน้ำต่างๆ

ผู้มาใช้บริการควรอาบน้ำก่อนเข้าใช้บริการในพื้นที่ที่เป็นน้ำ

เด็กเล็กควรขับถ่ายให้เรียบร้อยก่อนเข้าใช้บริการในพื้นที่ที่เป็นน้ำ และจะต้องใส่ผ้าอ้อมว่ายน้ำหรือชุดว่ายน้ำที่สามารถเก็บสิ่งสกปรกจากการขับถ่ายได้

เจ้าหน้าที่ของสวนน้ำไม่มีหน้าที่ในการดูแลบุตรหลานของท่าน ผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบหน้าที่ในการดูแลบุตรหลานของตนตลอดเวลา

ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปีเข้าใช้บริการโดยที่ไม่มีผู้ปกครองมาด้วย

ผู้ใช้บริการจะต้องเซ็นสัญญายินยอมก่อนเล่นเซิร์ฟอารีน่า

ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายและความเสียหายของทรัพย์สินและร่างกายของท่านที่เกิดจากความประมาทส่วนบุคคลหรือความเสี่ยงที่ได้กล่าวข้างต้น